Söka Stipendium

Fonder och stiftelser

Allt du behöver veta om fonder och stiftelser

Det är oftast fonder och stiftelser som delar ut stipendier. I följande text går vi igenom vad som kännetecknar fonder och stiftelser och berättar om hur de oftast är uppbyggda. Tanken är att du ska få en förståelse för hur dessa organisationer fungerar vilket kan vara till nytta när du letar stipendier att söka.

En kort historik

Det finns fonder och stiftelser i Sverige som är flera hundra år gamla och är aktiva än i dag. Historiskt sett har många stiftelser grundats av rika och välmående personer som testamenterat hela eller delar av sin förmögenhet att gå till en stiftelse i deras namn när de dog. Ändamålen syftade oftast till att hjälpa mindre bemedlade personer med ekonomiskt stöd. En stiftelse kan bara dela ut pengar till de ändamål som anslogs i dess stadgar när stiftelsen grundades.

Andra stiftelser har bildats av företag i syfte att hjälpa anställda eller anhöriga till tidigare anställda. Även många fackföreningar har egna stiftelser som delar ut stipendier till sina fackmedlemmar för exempelvis utbildning. Om du är medlem i facket och vill se vilka stipendier du kan vara berättigad att söka kan du läsa denna sammanställning över stipendier från svenska fackförbund. Facket har en stark tradition i Sverige och många av förbunden har fonder och stiftelser som funnits under väldigt lång tid. Det betyder att kapitalet i stiftelserna som facken förvaltar hunnit växa sig stort i många fall.

Eftersom flera stiftelser är gamla kan vissa av dess stadgar för en modern läsare uppfattas som föråldrade. Det är exempelvis inte ovanligt att hitta stiftelser som delar ut stipendier för utbildning enbart till män. Likaså är det inte heller ovanligt med stiftelser som enbart delar ut stipendier till ensamstående kvinnor som behöver ekonomiskt stöd.

Under en lång tid var anslag från fonder och stiftelser den enda chansen för många människor att kunna leva ett drägligare liv och ha möjlighet att utbilda sig i Sverige. I takt med att välfärdsstaten successivt har byggts ut så har dock behovet hos befolkningen att ta del av anslag från stiftelser minskat. Idag finns helt andra typer av bidrag från statligt håll, såsom bidrag för ensamstående och studiestöd från CSN, som inte fanns under större delen av förra seklet. Trots att behovet av stipendier gått ner så bör du inte ta lätt på uppgiften att söka stipendium då det fortfarande är stor konkurrens om att bli tilldelad ett stipendium.

Begreppsförklaringar:

Stiftelse

En stiftelse är en egen juridisk person som varken har någon ägare eller medlemmar. Stiftelsen har i regel satts upp för att agera förvaltare åt en ekonomisk förmögenhet. Denna förmögenhet har stiftelsens grundare (den s.k. stiftaren) avsatt för ett eller flera olika ändamål.

Förmögenheten är tänkt att delas ut till de givna ändamålen under en, oftast, längre tidsperiod. Vissa stiftelser är dock tänkta att bara existera under en begränsad tidsperiod. Sådana stiftelser delar ut bidrag och stipendier tills pengarna tar slut. De flesta stiftelser har dock en längre tidshorisont än så och delar endast ut pengar från den avkastning (ränta) som de får på sitt kapital.

Stiftelsen styrs antingen stiftelsen själva genom att dess styrelse ansvarar för att stiftelsens ändamål uppfylles eller av en stiftelseförvaltare som företräder stiftelsen och har mandat att agera åt stiftelsens vägnar. I det första fallet ligger makten och kontrollen över stiftelsen hos stiftelsen själva medan det i det andra fallet är en utomstående aktör (oftast en bank, skola eller kommun) som har makten över stiftelsen. I det sistnämnda fallet kan det tänkas att den utomstående aktören som företräder stiftelsen också företräder andra stiftelser.

I teorin ska det dock inte spela någon roll vem det är som förvaltar stiftelsen. Det beror på att stiftelsens ändamål tydligt anges i stiftelseurkunden när stiftelsen grundas och att framtida förvaltare är åtagna att uppfylla dessa ändamål utan några avsteg (om inte annat anges).

Fond

En fond som går att söka pengar ur är i de flesta avseenden samma sak som en stiftelse. Däremot kan det finns flera typer av fonder, t.ex. aktiefonder och räntefonder, som inte har någon koppling till att vara en stiftelse. Var därför uppmärksam när du letar fonder att söka pengar ur så att den fond du kikar på är den typen av fond som är synonym med en stiftelse.

Att tänka på när du letar stiftelser eller fonder att söka pengar ur

Det viktigaste att tänka på när du ska leta efter en stiftelse eller fond att söka pengar ur är att stiftelsens eller fondens ändamål stämmer överens med de ändamål du söker för. Det finns nästan lika många ändamål som det finns stiftelser och fonder som delar ut stipendier. Försök därför att ringa in ditt område så gott det går och undersök sedan vad som krävs för att ansöka om stipendier från den fonden eller stiftelsen.
Nästa del: